Nieuw! Ontdek de Vakmangids App. Voor Aanvragers en Aannemers. Download nu en ervaar en haal alles uit onze service!

Privacy- & Cookiebeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Vakmangids, met maatschappelijke zetel te Kroonstraat 58, 3020 Veltem-Beisem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0768.359.467.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

  1. Vakmangids leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
  2. Vakmangids stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  3. Vakmanigds verwerkt gegevens van haar klanten en is voor die gegevensverwerkingen verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening 2016/679.
  4. In geen geval is Vakmangids verantwoordelijk voor het privacybeleid van enige derde partij of haar klanten. We raden aan om de desbetreffende websites rechtstreeks te raadplegen i.v.m. hun privacybeleid.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

2.2. Vakmangids kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a.door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b.tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

2.4 Wens je als websitebezoeker gebruik te maken van onze offertediensten of met ons contact op te nemen, wordt er via een contactformulier expliciet naar een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Geef je als de betrokkene jouw toestemming, worden die gegevens, samen met je IP-adres, gebruikt voor klantenbeheer (administratie en opvolging van offerteaanvragen) en voor gepersonaliseerde marketing en reclame, zoals een nieuwsbrief. Het gaat om volgende expliciete gegevens:

Enkel voor het plaatsen van een offerteaanvraag of het indienen van een contactformulier is al deze informatie verplicht. Deel je de gevraagde informatie niet mee, kan Vakmangids jouw aanvraag niet behandelen en worden jouw gegevens bijgevolg niet opgeslagen.

Alle gegevens die Vakmangids verkrijgt via derden of uit enquêtes, klanttevredenheids- of marktonderzoek, commerciële acties, sociale media, inschrijving van de nieuwsbrief en respons per e-mail worden conform bewaard.

2.5 Van bedrijven waarmee een samenwerkingsverband kan opgestart worden, houdt Vakmangids eveneens gegevens bij. Deze informatie wordt eerst en vooral bekomen door informatie die de betrokkene zelf expliciet via een contactformulier meedeelt, waaronder de bedrijfsnaam en/of die van de contactpersoon, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, GSM-nummer (optioneel), de website (optioneel) en de sectoren waarin zij actief zijn. Om nieuwe prospecten te kunnen contacteren, verzamelt Vakmangids ook gegevens via publiek toegankelijke kanalen zoals, Google, Facebook, Gouden Gids, KBO, LinkedIn, gedrukte reclame, … en vertrouwelijke handelsinformatie via derden. Tot slot, kan je ons bereiken via telefoon, e-mail en post. Om die communicatie in kaart te brengen en onze diensten te verbeteren, wordt de inhoud opgeslagen in een notitie in ons systeem voor klantenbeheer. Zo willen wij jou optimaal van dienst zijn.

Ook de gegevens van derden die persoonsgegevens kunnen aanleveren in het kader van het verkrijgen van een offerteaanvraag worden bewaard. Dit kunnen o.a. zijn: bedrijfsnaam en/of die van de contactpersoon, het btw-nummer, het adres, het e-mailadres, wachtwoord, het telefoonnummer en de website waarvan de derde eigenaar is. Het opslaan hiervan heeft twee doelen: enerzijds het opstellen van nieuwe samenwerkingsverbanden (prospectie) en anderzijds de leveranciersadministratie (beheer van ingestuurde offerteaanvragen en de betaling van de leveranciers).

2.6 Location Access:

Vakmangids also get the address and zipcode of applicants at the time of lead entering so that we can have them connected with the actual service provider in their location.

And register users/ service providers have to enter their zipcode and address at the time of registeration so that they can get leads based on their work area and can provide their services to clients in their locality.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

Voor websitebezoekers die gebruik maken van onze offerteservice: Vakmangids verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om de aangevraagde diensten of producten te kunnen leveren. In dit geval, heeft dat als doel dat de bedrijven die aangesloten zijn bij Vakmangids contact met jou kunnen opnemen en/of over voldoende informatie beschikken om een offerte op maat uit te werken om jou op de hoogte te houden van de status van jouw aanvraag en om gepast te kunnen communiceren. Hiervoor zal je o.a. je e-mailadres en telefoonnummer moeten worden opgegeven bij het plaatsen van een offertreaanvraag. Daarnaast kan je e-mailadres gebruikt worden voor direct marketing, zoals het versturen van een periodieke nieuwsbrief.

Voor bedrijven: jouw gegevens worden geregistreerd in de databestanden van Vakmangids, zodat Vakmangids contact met jou kan opnemen om je in contact te brengen met websitebezoekers die een offerteaanvraag indienen. Daarnaast kan je e-mailadres gebruikt worden voor direct marketing, zoals het versturen van een periodieke nieuwsbrief.

3.1. Algemene doeleinden:

Vakmangids zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Vakmangids uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Vakmangids, haar producten en/of diensten. Vakmangids kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Vakmangids bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Vakmangids, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Vakmangids failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Vakmangids geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Vakmangids zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Vakmangids uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Vakmangids uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Vakmangids zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Vakmangids en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vakmangids. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (…), per post naar Vakmangids, Kroonstraat 58, 3020 Veltem-Beisem of door gebruik te maken van hetonderdeel “Contact”op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Vakmangids aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

  1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
  2. Vakmangids deelt uw persoonsgegevens wel met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.
  3. In het geval van een offerteaanvraag, kunnen deze gegevens gedeeld worden met professionals die kunnen voldoen aan de aangevraagde diensten of producten in uw aanvraag.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Vakmangids en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Met functionele cookies zorgen wij ervoor dat onze website goed werkt. Hierin slaan wij gegevens op die essentieel zijn voor een juiste werking van onze website. Met een functionele cookie onthouden wij bijvoorbeeld of u andere cookies accepteert of niet. Als we deze cookies niet zouden onthouden moet u bij het bezoeken van iedere pagina de vraag opnieuw beantwoorden.

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
laravel_session vakmangids.com Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen) Tot na de sessie
XSRF-TOKEN vakmangids.com Een token om formulieren te beschermen tegen spam Tot na de sessie

Niet-functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
ANON bing.com Tracking cookie voor Bing 6 maanden
MUID, MUIDB, NAP, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR, _EDGE_S, _SS bing.com Tracking cookies voor Bing 2 jaar
_ga google.com Tracking cookie voor Google Analitycs 1 dag
_gaexp google.com Tracking cookie voor Google Analitycs 6 maanden
_gid google.com Tracking cookie voor Google Analitycs 1 dag
_uetsid bing.com Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken. 1 dag

Tracking cookies

Met deze cookies kunnen we de websites analyseren omdat we inzicht krijgen in het gedrag van bezoekers op onze websites. We ontvangen informatie over het functioneren van de website. Zo kunnen we de website steeds verbeteren. Daarnaast verzamelen we gegevens die helpen bij het bepalen van trends, bijvoorbeeld over de redenen van bezoek en welke pagina’s veel bezocht wordt.

In geval we campagnes doen, plaatsen we campagne cookies. Met campagne cookies analyseren we hoe vaak er op banners of links wordt geklikt en hoe vaak onze websites worden benaderd door Google.

Op basis hiervan verzamelen we inzichten, zoals hoeveel mensen de website bezoeken naar aanleiding van een specifieke campagne en of deze klanten iets kopen of een formulier invullen. Ook maken deze cookies het bijvoorbeeld mogelijk dat bezoekers gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld een Facebook ‘Like-knop’ of de ‘tweet-knop’ van Twitter.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies.

8.4.Uw toestemming:

Wanneer u surft op onze Website wordt dit beschouwd als toestemming tot het plaatsen van cookies. U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@vakmangids.com, per post naar Vakmangids, Kroonstraat 58, 3020 Veltem-Beisem, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/

Artikel 9 – Disclaimer

Hoewel Vakmangids de informatie op de website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

9.1 Algemeen

De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld en bijgewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Vakmangids is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website. Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Vakmangids.

9.2 Toestemming

Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het verzamelen en het gebruik van deze informatie door Vakmangids. Als onze Privacy Policy verandert, zullen we daar melding van maken op deze pagina. Zo bent u altijd op de hoogte van de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken.

9.3 Links van en naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Vakmangids heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Vakmangids houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Vakmangids is daarnaast ook niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.

9.4 E-mail

Vakmangids garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Verder aanvaardt Vakmanigds geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan, aangezien wij hiervoor slechts een inspanningsverbintenis aangaan.

Voor vragen en/of opmerkingen in verband met onze disclaimer kan u met ons in contact komen via ons contactformulier of via info@vakmangids.com.