Nieuw! Ontdek de Vakmangids App. Voor Aanvragers en Aannemers. Download nu en ervaar en haal alles uit onze service!

Algemene voorwaarden

Onze website (www.vakmangids.com) en ons platform (leads.vakmangids.com) is een initiatief van:

WEBOOM BV
Kroonstraat 58
3020 Veltem-Beisem
BTW BE0768.359.467

Vragen over onze algemene voorwaarden? Je kan ons contacteren via info@vakmangids.com.

Indien u als klant een website door ons wilt laten ontwikkelen, verwijzen wij u door naar de algemene Voorwaarden, de disclaimer en het privacybeleid van RegioWebsites, onze partner voor het bouwen van websites.

1. Algemeen

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze Privacy Policy en van alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden. Iedere Gebruiker die het Platform raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. Vakmangids spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Algemene Voorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen.

Eenieder die gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen Vakmangids en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

Gebruikers die om welke reden dan ook misbruik maken van services van Vakmangids, krijgen geen toegang meer tot onze diensten. Wie gebruik maakt van onze diensten of producten, verklaart hiermee automatisch akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden die we hier beschrijven. Wie op onze website en ons platform komt, accepteert deze overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gelieve dan geen gebruik te maken van onze website en onze diensten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen ten alle tijde worden gewijzigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

2. Beperkingen

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

3. Maatregelen

Vakmangids behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Vakmangids behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Vakmangids beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Vakmangids de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij Vakmangids binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Vakmangids zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

4. Werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kan ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis. Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht of dit het gevolg van overmacht of een vreemde oorzaak. Vakmangids stelt haar platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. Voor meer informatie over mogelijke maatregelen, zie artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

5. Inhoud

Vakmangids neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op het Platform verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. Vakmangids kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op het Platform. Hieruit volgt dat Vakmangids niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op het Platform.

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Algemene Voorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

6. Support

De Gebruiker die een algemene vraag heeft in verband met de werking van De website en/of het Platform, met in begrip van technische en commerciële vragen, kan steeds contact opnemen via de pagina ‘contact’.

De Gebruiker moet steeds een duidelijke beschrijving verschaffen van de dysfunctie, de situatie voorafgaand aan de dysfunctie en elke andere hulpvolle informatie. Een print screen of andere grafische afbeelding is gewenst.

Vakmangids verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de Gebruiker tijdig van een antwoord te voorzien en een oplossing te bieden voor de gemelde dysfunctie. De Gebruiker aanvaardt evenwel dat Vakmangids geen absolute garanties kan bieden op het vlak van respons- en hersteltijden en dat Vakmangids de Gebruiker bij het verhelpen van een dysfunctie niet noodzakelijk in dezelfde situatie plaatst als “voor de dysfunctie”.

De Gebruiker aanvaardt dat Vakmangids, wanneer de omstandigheden dit vereisen en op voorwaarde dat de Gebruiker hiervoor zijn expliciete toestemming heeft gegeven, zich toegang kan verschaffen tot het Gebruikersprofiel van de Gebruiker teneinde de gemelde dysfunctie(s) te identificeren en te verhelpen.

7. Werkwijze

vakmangids.com biedt haar websitebezoekers de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend een offerteaanvraag in te dienen waarop aangesloten bedrijven kunnen reageren. Vakmangids beheert meerdere websites waarop klanten terecht kunnen voor het aanvragen van een offerte. Het aanvragen van offerteaanvragen kan dus gebeuren via www.vakmangids.com of via een van de websites in het netwerk van Vakmangids.

Hierbij worden bepaalde gegevens opgevraagd (zowel aan de websitebezoeker als aan geïnteresseerde bedrijven) ten einde het mogelijk te maken om iedereen met elkaar in contact te brengen. Meer details over de verwerking van deze gegevens kan u terugvinden in onze Privacy Policy. De aanvragen van websitebezoekers worden verzameld in ons Platform (leads.vakmangids.com). Aangesloten bedrijven kunnen deze leads daar raadplegen. Tevens worden zij per mail op de hoogte gebracht van nieuwe aanvragen. Bij interesse kunnen bedrijven (de Gebruiker) deze aanvragen kopen. Max. 3 bedrijven (Gebruikers) kunnen dezelfde aanvraag kopen. Er is ook altijd de mogelijkheid om een aanvraag exclusief te kopen. Op het einde van de maand kan elke Gebruiker een factuur downloaden met daarop een totaal overzicht van de uitgaven die ze gedaan hebben. De Gebruiker kan filters instellen zodat de aanvragen kunnen gefilterd worden. Kosteloos de account opzeggen kan ten alle tijden via het Platform.

8. Betalingen

Alle prijzen met betrekking tot de dienstverlening via het Platform zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en andere taksen. Vakmangids heeft het recht om deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op onze website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Gebruiker worden aangerekend.

Vakmangids behoudt zich het recht voor kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst te corrigeren. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten door de Gebruiker binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Wij accepteren enkel de betaalmethoden die op onze website worden vermeld. Vakmangids kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreidingen van de betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website.

1. Voor iOS-gebruikers moeten abonnementsaankopen worden gedaan via de in-app-aankoopfunctie.

2. Het beveiligde systeem van https://www.mollie.com/be/ zorgt voor de verwerking van de betaling op de Vakmangids website en Android App wanneer gebruikers het abonnement aanschaffen

3. Betaling kan niet worden gerestitueerd.

4. Gebruiker heeft de mogelijkheid om de betaling te

9. Terugbetalingen

De Gebruiker kan, wanneer hij een aanvraag heeft aangekocht, een terugbetaling aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer de contactgegevens van de aanvrager van de offerte niet zouden kloppen. In dat geval kan de Gebruiker via het Platform een terugbetaling aanvragen en zal Vakmangids de reden van terugbetaling nagaan en al dan niet een terugbetaling goedkeuren. De Gebruiker wordt hier vervolgens van op de hoogte gebracht via mail en via het Platform.

Bij een terugbetaling krijgt de Gebruiker geen geld in euro terug. De Gebruiker krijgt de waarde van de aangekochte aanvraag terug in credits waarmee dan een nieuwe aanvraag aangekocht kan worden. Onder geen enkele voorwaarden of situatie wordt een terugbetaling in euro gedaan. Dit zal altijd via credits zijn.

10. Aansprakelijkheid

Vakmangids is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Algemene Voorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen.

Vakmangids is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Vakmangids is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien Vakmangids conform haar Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring handelt. Vakmangids sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. Vakmangids sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan Vakmangids toerekenbaar is.

Indien Vakmangids door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Vakmangids niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Vakmangids is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Vakmangids in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Vakmangids veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om Vakmangids van deze nadelige gevolgen te vrijwaren.

11. Links naar andere websites

Op of via deze website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van derden. Ook de inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat onze website of ons Platform. Vakmangids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

12. Privacy

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom wensen wij onze Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat Vakmangids steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. Vakmangids garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie onze website of een van onze andere websites in ons netwerkt, of ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. De mate van verzameling en verwerking van persoonsgegevens hangt uiteraard af van een eventuele registratie en van de mate waarin je het Platform gebruikt. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat we zijn verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstellingen van ons Platform.

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring.

13. Databank

De door Vakmangids verzamelde gegevens zijn systematisch en/of methodisch geordend en maken een databank uit in de zin van artikel XI 306 en 307 WER, en vallen zij onder de bepalingen van het Sui Generis databankrecht. Elke bezoeker of gebruiker van de Website of ons Platfom verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook geheel of gedeeltelijk de databank van Vakmangids te kopiëren, te reproduceren, over te nemen of op enige andere wijze te gebruiken.

14. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website, ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Vakmangids en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Vakmangids, haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Vakmangids of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Vakmangids. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker.

15. Overige bepalingen

Vakmangids behoudt de vrijheid om haar website of haar Platform ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang zou komen zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. De titels die wij in onze Algemene Voorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.